Reklamační řád

Článek I

Správný výběr zboží

-        Při výběru zboží je nutné zvolit druh a velikost výrobku přesně odpovídající potřebám zákazníka, dále brát v úvahu účel užití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží.

-        Při užívání zakoupeného zboží by měl zákazník věnovat dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží a zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např.: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.

-        Pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je nutná jeho pravidelná údržba. Nesprávná nebo nedostatečná údržba podstatně zkracuje funkčnost a životnost zboží.

Článek II

Základní podmínky reklamace

-        Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodného konstrukčního řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nevhodného zásahu.

-        Uplatní-li zákazník právo z vady prodaného zboží řádným způsobem, bude reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

-        Zboží k reklamaci musí být vyčištěné, suché a hygienicky nezávadné. Pokud bude k reklamaci předloženo zboží v hygienicky nepřijatelném stavu (špinavé, mokré, plesnivé atd.) bude reklamace vyřešena zamítnutím.

Článek III

Místo a způsob uplatnění reklamace

-        Zákazník může uplatnit reklamaci zasláním nebo osobním doručením zboží na provozovnu společnosti Jasný CZ s.r.o., Jana Žižky 674, 504 01 Nový Bydžov.  Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od zákazníka reklamované zboží. Při uplatnění reklamace je zákazník povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, tj, předložit potvrzení o koupi. Společnost Jasný CZ je povinna vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy reklamaci uplatnil, co je předmětem reklamace a jaký způsob řešení reklamace zákazník požaduje, kdy a jakým způsobem byla reklamace vyřízena, včetně zdůvodnění při zamítnutí reklamace.

 

Článek IV

Lhůty pro uplatnění reklamace

-        Právo z vady  musí být uplatněno v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady a znehodnocení zboží nebo znemožnit objektivní posouzení skutečných příčin současného stavu zboží a může být důvodem zamítnutí reklamace.

-         Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet. Záruční doba je obecná administrativní lhůta, která nemá žádnou přímou souvislost s obvyklou životností konkrétního výrobku.

 

Článek V

Odstranitelné a neodstranitelné vady

-        Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží. V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Společnost Jasný CZ je povinna vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

-        V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží  nebo na odstoupení od smlouvy pokud zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, vyskytne po třetí. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

-        Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo požadovat výměnu zboží za nové bezvadné, nebo na přání zákazníka za jakékoliv jiné zboží,  nebo odstoupit od kupní smlouvy

-        V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího použití.

 

Reklamační řád byl vypracován ve smyslu zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Nabízíme

30 dní na vrácení

nebo výměnu zboží

Více jak

17 let zkušeností

s výrobou kvalitní obuvi

Dodání

Do 48 hodin

u skladových zásob

Šetřete čas

Rychlý nákup

bez registrace, na 3 kliknutí

Slevy a akce